Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng : mọi sự việc, mọi con người đến với ta đều là do Duyên và Nghiệp. Có duyên đến trả cho ta có duyên đến đòi nợ ta. Tuy nhiên nếu...
Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vươt lên Thượng đế của cá nhân, tránh giáo điều cùng lý thuyết thần học. Đạo Phật trả lời cho những sự mô...
Chúa Jesu và Phật Thích Ca ai mạnh hơnMọi người hay hỏi chúa Jessu và Phật Thích Ca ai mạnh hơn. Không có mạnh hay yếu, chỉ có cấp bậc tu hành mà thôi. Mình chia sẻ các cấp...
 Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn nghĩ lễ Phật chỉ là một hành động bày tỏ lòng cung kính cũng như để sám hối nghiệp chướng, điều phục tâm ngã mạn của chính mình mà thôi, chứ chưa...

Recent Posts